Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
2. PAMARAAN NA PANG-LEGAL
1 Estatus nang pagtira mo sa Bansang Hapon
 • Magiiba ang kondisyon ng pamamalagi depende sa pahintulot ng pagpasok sa bansang Hapon.
 • Tingnan sa Pasaporte o Bisa kung hanggang kailan pwedeng mamalagi sa bansang Hapon
 • Hindi puwedeng magtrabaho kung kayo ay turismo ang bisa o may espesiyal na permit lang.
 • Kung nais kumilos ng labas sa pinayagan sa uri ng pahintulot , kinakailangan muling isaayos ang pagpapatala ng pahintulot.
 • Kung nais madagdagan ng pagtira o pamamalagi, kailangan ang pagpapatala ng pahintulot 10 araw bago mapaso ang bisa.
 • Kung gusto ulit bumalik dito sa Japan, pansamantalang umuwi sa sariling bansa at kailangan humingi muli ng permiso sa pagbabalik.
Beyuro ng Imigrasiyon ng Osaka
Siyudad ng Osaka Suminoe-ku Nannkoukita 1-29-53
06-4703-2100
Oras ng Tanggapan Lunes. ~ Biyernes. 9: 00 ~ 12:00 13:00~ 16:00

Sentro ng impormasyon ng mga residenteng dayuhan-
Oras ng Tanggapan Lunes. ~ Biyernes. 9:00~12:00 13:00~ 16:00
06-4703-2150
Englis, Chinese, Spanish, Korean
2 Pagrehistro ng Dayuhan
Kapag ang pamamalagi sa Bansang Hapon ay lalampas ng 90 araw, kinakailangan magparehistro ng Pangdayuhang Kard o “Alien Kard”.Ito ay kailangan para sa maayos na pagproseso sa ibat-ibang serbisyo administrasyon ng gobyerno.Ang “Alien Card” ay para sa pagpapakilala sa sarili.Ayon sa batas ito ay kailangan palaging dalhin.
Proseso Munisipyo・Pamamayang debisiyon

Para sa katunungan
Munisipyo・Pamamayang dibisyon 072-824-1181
Sa Unang Pagpaparehistro
Personal ang kailanggan ang magparehistro
Palugit ng aplikasyon sa loob ng 90 araw mula ng dumating ( kung sa Japan ipinanganak sa loob ng 60 mula ng ipanganak)
Mga Dapat Dalhin ・Pasaporte
・Larawan 2 kopya (4.5х3.5 kalahating katawan, harapan, walang sombrero walang kulay o meron
Pagtangap Pagkuha ng Katibayan 1 buwan mula sa araw ng pagparehistro sa Munisipyo o Dibisyon ng pamamayan.
Kapag nagbago ng Tirahan, Uri ng Pahintulot na manirahan
Personal ang kailanggan ang magparehistro
Palugit ng Aplikasyon sa loob ng 14 na a raw mula ng mabago
Mga Dapat Dalhin ・Alien Kard o dayuhang ID
・Pasaporte
Sa oras na mawala ang Alien Kard
Ipagbigay alam sa pulisya, magapply muli sa Munisipyo o Pamamayang Dibisyon ang tanggapan nito.
Perosonal ng aplikante
Palugit ng Aplikasyon sa loob ng 14 na araw mula ng mawala
Mga Dapat Dalhin ・Pasaporte
・Larawan 2 kopya (4.5 х 3.5cm. kalahiting katawan, harapan, walang sombrero, wala o meron mang kulay)
Minsan humihingi sila ng katibayan ng pagkawala o pagkanakaw nito.
Kapag ang Alien Kard ay Nadumihan o Nasira
Personal ng aplikante
Mga Dapat Dalhin ・Pasaporte
・Larawan 2 kopya (4.5 х 3.5cm. kalahiting katawan, harapan, walang sombrero, wala o meron mang kulay)
・Alien kard
Regular na Pagbabago ng Kard
Perosonal ng aplikante
Kailangan ng Aplikasiyon (1)Mula sa unang pagpaparehistro sa ika 5 taon bagon sa sunod mong kaarawan
(2) Kailangan 5 taon mula sa unang pagbabago mo sa iyong kard o minsan 7 taon depende sa iyong sitwasyon
(3)Sa iyong 16 na kaarawan
※(1)~(3)sa loob ng 30 araw
Mga Dapat Dalhin ・Pasaporte
・Larawan 2 kopya (4.5 х 3.5cm. kalahiting katawan, harapan, walang sombrero, wala o meron mang kulay) ・Alien Kard
Gaikokujin Touroku Genpyou Kisaijikou Shoumeishou
Aplikante (1)Personal ng aplikante
(2)Kasama mo sa bahay o ka -pamilya
(3)Kinatawan o na may dalang patnubay ng kinatawan galing sa abogado at ito ay selyado
  ※(1)~(3) alin dito
● Kapag uuwi na sa sariling bansa
Kapag uuwi na sa sariling bansa kailangan ibalik sa minisipyo ang inyong Alien Kard subalit kung kayo ay may permiso sa pagbalik muli hindi na ito kailangan isa-uli. pa.
3 Pagpapakasal (Pagpapatala)
Kung magpapakasal pumunta sa Munisipyo o Pamamayang Debisiyon ipasa ang 「Pagpatala ng Kasal」
●Para sa Dayuhan magpapakasal sa Japanese
Mga Kakailanganing bagay para sa hindi Hapon
 • Sertipiko sa pagtupad ng mga kailangan sa pagpapakasal na galing sa inyong bansang Embahada o Konsulado
 • Gaikoukojin Touroku Genpyou Kisaijikou Shoumeishou
  Patunay ng mga nakasulat na bagay sa tala
 • Pasaporte
Mga Kailangan ng Hapon
 • Registero ng Pamilya (Kung ang Munisipyo na inyong pagtatalaan ay sariling legal tirahan ng pamilya) ( Koseki tohon)
※sa pagpapatala ng kasal kailangan ang 2 esponsor na may edad na 20 anyos pataas (sign) ay kailangan.

●Kung ang magpapakasal ay parehong hindi Hapon at magpapakasal dito sa Japan
Ang pagpapatala ay hindi kailangan iparehistro sa munisipyo ng Bansang Hapon pero ikabubuti na iparehistro ito sa Embahada o Konsulada ang sertipiko ng kanilang kasal.

Magtanung sa pinakamalapit na opisina ng bansang Embahada o Konsulado o sa Munisipyo ng Pamamayan 072-824-1181
4 Kapag makikipaghiwalay (Pagpatala ng Deborsyo)
Kung ikaw ay makikipaghihiwalay kailangan ipasa ang notisya sa munisipyo na may selyo sa dalawang aplikante.Kapag isa sa aplikante ay hindi Hapon ay kailangan sundin ang pamahalaan ng bansa kung saan sila nakatiraha kahit isa sa aplikante nito ay walng deborsyo sa kanyang sariling bansa.

Para katanungan kailanga lumapit sa sariling embahada o konsulado
Opisina ng Rehistrong Pamamayan sa Munisipyo 072-824-1181
5 Kapag Namatayan ng Kapamilya o Kaibigan (Pagpatala ng pagkamatay)
Kailangan ipa-alam sa munispyo pagnamatayan sa loob ng 7 araw mula sa pagkamatay.
Ano ang dapat kailangan ihanda
 • Sertipiko ng pagkamatay galing sa doctor
 • Pirma mo o di kaya selyo ng documento sa siyudad ng munisipyo
Kapag ang namatay ay hindi hapon
Ibalik sa Munisipyo ang Alien Kard, at ipagbigay alam sa bansang Embahada o Konsulado ang pagkamatay.

Ipagtanung sa sariling Embahada o Konsulado ng bansa
Dibisyon ng Pamamayang Rehistro ng Siyudad 072-824-1181
6 Kapag ikaw ay nanganak
Kailangan ipaalam mo sa munisipyo sa loob ng 14 araw mula sa iyong pagpapanganak.
※Para magkaroon ng dayuhang ID ang iyong anak kailangan magpatala sa loob ng 60 na araw.
7 Tala ng selyo ng pangalan
Dito sa Japan kung ikaw ay bibili ng bahay, lupa sasakyan, para sa pagsasara ng kontrata kailangan ang selyo ng pangalan.Kailangan ito ay nakarehistro sa Munisipyo (registered seal) ang pagpaparehistro ay sa Munisipyo・Pamamayan Dibisyon
※Limitado ang laki ng seal na pwedeng iparehistro.

Itanong sa Munisipyo Dibisyon ng Pamamayan 072-824-1181
特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ