Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
7.PANGANGANAK・PAG AALAGA
1 Kapag nabuntis
Dalhin sa nakasulat sa ibaba ang natanggap na katibayan ng pagbubuntis na galing sa doktor.Boshi Kenko Techo aklat o nota para sa kalusugan ng ina at anak ay matatanggap.
Lugar ng aplikasyon “Citizen Division”, Serbisyo Munisipyo Neyagawa, kinatawan citizen center

Sa panahon ng pagbubuntis, magpatingin sa ospital o klinika ng obstetrician. Ang “Civic Health Welfare Center”, ay tumutulong sa libreng konsulta ng kalusugan.O sa mga health nurse sa inyong lugar.
mapagtatanungan
“Civic Health Welfare Center” 072-824-1181
HP: http://www.city.neyagawa.osaka.jp


2 Boshi kenko techo (buklet para sa kalusugan ng ina at anak)
 • Ang boshi kenko techo ay talaan ng kalusugan ng ina at anak ,pagbubuntis, panganganak at talaan ng tungkol sa pangangalaga ng bata.
 • Ito ay kailangan dalhin kung pupunta sa ospital, health insurance office, para sa pagkonsulta ng kalusugan.
 • .Itinatala din dito ang mga ibat ibang uri ng pagbabakuna sa bata.3 Kapag nanganak na
●Kapag naipanganak na ang bata
 1. Humingi sa ospital ng Katibayan na nanganak.Shussei shomeishou.
 2. Dalhin ang katibayan ng panganganak sa Munisipyo sa Citizen Division, at ipatala ang panganganak ng sanggol.
※Magulang, o kaya isa sa magulang ay hindi hapon, ipatala sa sariling bansa embahada o konsulado.
※Kailangan ang regular na pagpapatingin ng sanggol sa doktor. Makakapagsagawa ng pagbabakuna sa “Civic Health Welfare Center”, Ospital ganun din ang pagsusuri ng kalusugan ng bata.

●Halaga na matatanggap sa panganganak
Sa mga taong nakapasok sa medikal insurance, halagang matatanggap kapag nagsilang ng sanggol.Kung may mahigit na 84 na araw ng pagbubuntis, namatayan ng anak pagsilang, pagnakunan ang pinagbubuntis, ay makakatanggap din ng halaga.Ang Natinal Health Insurance ay nagbibigay ng halagang 350,000 yen.
Mapagtatanungan
Munisipyo Insurance office 072-824-1181

4 Sistema sa pagbaba ng halaga ng pagpapagamot ng sanggol
Kung nakatira sa Siyudad ng Neyagwa, mula 0 edad ~ 6 edad ng bata, maospital, pagpapaospital may sistemang suporta sa mga gastusin nito.
Hindi masusuportahan ang inyong gastusin sa pagpapaospital kung kayo ay hindi nakapasok sa medikal insuranse.
Mga bagay na kailangan
 • nsurance kard
 • Katibayan ng inyong buwis(income)
 • selyo (inkan)
Aplikasyon sa Munisipyo opisina ng insurance 072-824-1181

5 Systema tumutulong sa pamilya may mga anak・Single Parent
● Sustento para sa Bata
magulang na may anak hanggang ika 6 na elementarya ay makakatanggap mula sa munisipyo
Munisipyo(jidou teatte) subalit, hindi makakatanggap ng sustento kung ang kinikita ng magulang ay mas mataas kaysa sa binibigay na limitasyon ng kita.
●Single mother (yung pamilya walang tatay)
 • Pagpapahiram ng halaga sa oras ng pangangailangan o pangangailangan o gipit
 • Puwedeng mag -aral ng libre, katulad ng pag aaral ng computer, pag aaral na magagamit sa pag- hahanapbuhay.
 • Madaling makakapasok sa mga pabahay ng gobyerno.
 • Suporta sa mga medikal na bayaran. Nagiisang magulang medical suport・Makakatangap ng tulong para sa anak niya
●Pamomoroblema sa pag papalaki ng bata
Konsultasyon tungkol sa anak
pag aalaga, pagdidisiplina, delingkwensa, hindi tamang kilos
Mapagtatanungan
Osaka fu chuo Kodomo Katei Center 072-828-0161
HP: http://www.pref.osaka.jp/kodomokatei/index.htm
Konsultasyon para sa nag-iisang magulang
mga alalahanin sa pamumuhay, konsultasyon para sa nag-iisang magulang
Mapagtatanungan
Centro Sibiko Heneral tungkol sa bata 072-824-1181
Konsultasyon pamilya/ anak
mga problema sa mga anak na may edad na 18 gulang.
Mapagtatanungan
Osaka solicitor of human rights protection bureau        072-838-0181
6. Kapag gustong ipaalaga ang bata (hoikusho)
●Paalagaan ng Bata
Ito ay isang paalagaan instutusyon para sa mga batang hidi pa papasok sa elementarya.Ang pagbabayad nito ay depende sa inyong kita. Mayroon din mga pribadong day care o “pre school”.
 • Mga kundisyon sa pagpasok dito
  para sa mga magulang na nagtatrabaho o may sakit lang ang pinapayagan makapasok dito.
 • Paraan ng pag apply
  Katibayan ng dahilan ng pagpapaalaga (mga katibayan galing sa pinapasukan kompanya , o galing sa paaralan) dalhin ang papel ng katibayan ng suweldo sa Munisipyo, opisina tungkol sa pag-alaga ng bata, at ipagtala sa mga sinsabing sentro o lugar ng paalagaan.
Mapagtatanungan
“General Center Child Office” 072-824-1181


●Rusu Katei Jidou Kai (may bayad)
 • ito ay para sa pangangaalaga sa mga batang ang mga magulang ay kadalasan wala sa tanghali o nagtatrabaho.Ito ay pinangangasiwaan ng mga kinatawan sa bawat paaralan ng elementarya.
 • dito tumutuloy ang bata pagkatapos ng eskuwela.Kailangan ang pagtala kung papasok dito.
Aplikasyon・Mapagtatanungan
“Neyagawa shi Board of Education” 072-824-1181
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/kyoiku/index.htm

7 Suporta sa pagpapalaki
Lugar para sa pag-uugnayan ng bata at magulang.May ibat ibang klase ng libangan instutusyon, child center, (mother and child hot station) sa bawat day care, child care center ,child raising support group, child raising saloon, ibat ibang uri ng laro sports, pagbuo ng kaibigan at pagpapalitan ng impormasyon.
“Kodomo Center” 072-839-8815
Facilities available to: all children aged 0-6 and their parents.
subject : simula 0 edad ng bata hanggang bago mag aral, at ang magulang
oras : 10:00~16:00
day off: ika 2 linggo, 12,28 ~ 1,3

Mapagtatanungan
Munisipyo “Child Office” 072-824-1181
“Neyagawa Child Raising Navi”
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/kodomo/jisedai/kosodatenabi.htm

特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ