Pamatnubay para sa mga Dayuhang naninirahan sa siyudad ng Neyagawa
4.SERBISYONG PUBLIKO
Serbisyong Pampubliko hinggil sa pagbabayad, mas madali kung ito ay babayaran sa banko o postal sa pamamagitan ng atumatiko palipat ng pera.Kung mahuhuli ng pagbabayad, may dagdag bayad sa halaga ng inyong bayaran.

1 Tubig
Ang tubig sa gripo ay puwedeng inumin, ito ay pinangangasiwaan mabuti kaya ito ay ligtas inumin. Tumawag sa opisina ng patubigan sa oras na ito ay sinimulang gamitin.

●Sa unang paggamit ng tubig, pagpapahinto, bayaran, problema hinggil ditoMapagtatanungan
Opisona ng Tubigan sa siyudad ng Neyagawa 072-824-1181
Gabi, o Pagwalang opisina 0120-133-327
HP:http://www.city.neyagawa.osaka.jp/index/soshiki/suidokyoku.html
2 Elektrisidad
Kadalasan ang mga kagamitang di kuryente na galing sa ibang bansa ay hindi puwedeng gamitin kayat dapat mag-ingat. Dito sa siyudad ng Neyagawa 60 herts 100 na boltahi●Para sa mga katanungan at impormasyon tungkol sa ungang bayad o halaga o problema sa elekrisidad ay tumawag lang sa.


Mapagtatanungan
Kansai Electric
Opisina ng Hirakata 072-841-1131
Opisina ng Muriguchi 06-6908-4731
HP:http://www.kepco.co.jp/
3 Gas
May dalawang uri ang gas ito ay ang Gaas ng siyudad at LP gas (propane gas)
alamin kung alin dito ang ginagamit na gas.


●Kapag ito ay gas ng siyudad
Sa unang araw ng paggamit, pagpapatigil, pagbabayad, mga dapat
Pag-ingatan sa paggamit at iba pang problema
Mapagtatanungan
Osaka gas tungkol sa gas tulo
Osaka gas serbisyong publiko 0120-519424
Osaka gas serbisyong publiko 0120-594817
HP:https://wwwe5.osakagas.co.jp/custserv


●LP gas (propane gas)
Sa unang araw ng paggamit , pagpapatigil, pagbabayad, mga dapat pagingatan sa paggamit at iba pang problema.
Mapagtatanungan
Osaka fu LP gas (Bintana para sa kustomer) 06-6263-0410
Osaka fu LP gas (kapulongan) HP:http://osakalpg.or.jp/user/index.html
4 Basura
●Ipagbukod ang basura depende sa uri nito, ilagay sa transparente na plastic bag bago itapon.
Sa siyudad ng Neyagawa , ay may 9 na uri ng pagbubukod ng basura,1) nasusunog, 2) di nasusunog, 3) bateriya, lighter, 4)lata,bote, 5)petbottle, 6)plastik at pambalot 7) di pangkaraniwang basura,8) ilaw o floresent 9)spray na lata.

Basura sa pamamahay
 • Depende sa tinitirahan lugar ang pagtapon ng basura at isang lugar lang ang tapunan ng basura.Magtanong sa kapitbahay.
 • Ilagay sa transparent na plastic bag ang pang araw-araw na basura.Itapon ito sa tamang lugar na tapunan hanggang 9:00 ng umaga.
 • Magkaiba ang araw ng pagtatapon ng mga hindi nasusunog at hindi pangkaraniwang basura.Tingnan sa Neyagawa Cleaning Calendar ang araw ng pagtatapon ng mga ito.
Mapagtatanungan
Munisipyo, Clean service
(8:30~17:00 lunes~byernes)
072-820-7400
Clean Center 072-820-7400


Siyudad ng Neyagawa Uri ng Basura・Paraan ng Pagtatapon
Mga Nasusunog ( 2 beses sa 1 linggo)
Onde Tapunan Station
Mga dapat itapon
Babala
 • Patilain mabuti ang tubig ng mga basurang galing sa lababo at ilagay sa plastic bag at italing mabuti.
 • Futon mga tuyong halaman ( tuyong halaman 45 liter 2 plastic bag ang limitasyon) Kung magtatapon ng mga karton tupiin ito ng maliit at itali o kaya ilagay sa plastic bag.
Di nasusunog na Basura (1 beses sa ika 4 nalinggo)
Onde Tapunan Station
Mga dapat itapon
Babala
 • Bateria, lighter ay ilagay sa plastic bag.Bukod ang pagtatapon nito sa mga iba pang hindi nasusunog na basura.
 • Bombilya, pang ahit, salamin ay ibalot sa papel (nakakasugat) ang isulat bago itapon.
 • Airkon, telebisyon, refrigerator, makina para labada, mga ibang kagamitan di kuryente tumawag sa pinagbilhan electric store o sa mga tindahan ng mga ginamit na bagay para sa pagkuha nito.
Lata・Bote (1beses sa loob ng 2 linggo)
Onde Pagtatapunan Station
Mga dapat itapon
Babala
 • Hugasan ang mga bote at lata bago itapon.
 • Alisin ang takip ng mga bote
※puweding magamit uli (bote ng toyo, alak, beer) ibalik ito sa pinagbilhan para magamit uli.
※mga kosmetiks , salamin , ay itapon sa hindi nasusunog na basura.
Pet Bottle ( 1 beses sa loob ng 4 na linggo)
Onde Pagtatapunan Station
Mga dapat itapon
●Mga puwedeng itapon na plastik na bote
 • Mga inumin
 • Mga alak
 • Toyo
Babala
 • Mga plastic cap, metal cap, ito ay kabilang sa hindi na susunog na basura.
 • Maliban sa toyo, mga pangsangkap tulad ng lagyan ng mantika, sabon,shampoo, kosmetiks ,mga gamot>lalagyan ay plastic
Paalala) ang kokolektahin lang ay ang may mga ganitong markang lalagyan

Paraan ng pagtapon ng plastik na botelya (Dapat po itong sundin mabuti)
tanggalin ang takip hugasan
alisin ang pangalan
Plastic na lalagyan (1 beses sa 1 linggo)
Onde Pagtatapunan Station
Mga dapat itapon
  Mga hilaw na pagkain・balot ng pagkain nabibili sa tindahan. kap ramen, takip ng plastik na bote, papel na pangalan
Paalala) Plastic na lalagyan marka
Babala
 • Hugasan ang loob
 • Ubusin mabuti ang mayonnaise at ketchup bago itapon.
malalaking basura・basura paglipat ng bahay : may bayad
Onde Pagtatapunan door to door koleksiyon ( kailangan ang pagpapareserba・may bayad )
Direct Clean Center ( may bayad)
Mga dapat itapon
“kerosene heater”, “gas ring , makina ng initan ng tubig, aparador , meza at iba pa.
Babala
 • airkon, tv , refrigerator , makinang panlabada , Komputer, tumawag sa mga electrik shop sa pagkuha nito. Kung walang electrik shop na gustong kumuha , kumuha sa postal “recycle ticket”, para sa pagtatapon ng hindi pangkaraniwang basura.
 • maari itong pagmulan ng sunog , putulin ang mga wire, tangalin ang mga baterya .
 • alisin ang gas bago itapon ang kalan
 • kailangan hintayin ang kokolekta ng basura
 • hindi kukunin sa loob ng bahay ang itatapon ng basura.
★Mga basurang ipakukuha ( kailangan ang pagpapareserba )
pagpapareserba numero 072-868‐5374
oras ng tanggapan 9:00~ 17:00 (lunes~byernes)
※maliban sa sabado at linggo may tanggapan pag especial holiday.
Bayad 13yen bawat kilo
 • Sa pagpapareserba kailangan ang alien kard o health insurans kard, o lisensya sa pagmamaneho yon sa patakaran kailangan hindi lalampas ng 2 tonelada ang ipapatapon na basura
Mapagtatanungan
opisina ng institusyon ng kalinisan 072-821-4039
Lata ng espray ・ ilaw o bombelya
Lugar na pagtatapunan eksklusibong pangkolektang basket( pinangangasiwaan ng samahan ng kapitbahayan , sentro ng komunidad,at pambublikong institusyon.)
Mga dapat itapon
Babala
 • Bawat pamilya ay may limitadong magtapon
 • ang pagkolekta ay hindi magaganap sa lugar ng tapunan.
 • lata ng espra, gas bomb (catridge formula) ubusin mabuti ang laman, huwag ilagay sa plastic bag direktang ilagay sa pangkolektang basket.
 • ang ilaw o bombelya ay huwag basagin, ilagay ito sa kahon nito at saka itapon sa pangkolektang basket.
 • ito ay puwedeng itapon kahit kailan sa nabanggit na pagtatapunan.
Mga ipapakuha sa mga eklusibong tindahan
 • Mapanganib na bagay : baterya, tiner, gasolina, subrang mantika o lana ,pintura, gas bomb, masususnog na bagay
 • Mga mahirap idispose: biskleta , gulong , piano, “fire extinguisher”
 • Subra sa mga pinanday na materiyal : mga pinagputol na kahoy kusot(tile , tatami , mat , block )
 • Bateriya, teleponong selyular, kamera mga hindi pangkaraniwang baterya
5 Telepono
●Pag -apply, pagpaputol, pagbabayad, kapag nasira:
Pagtatanugan pag apply, pagpaputol NTT 116
Pagtatanungan kapag nasira NTT 113
Maraming kompanya ang Intl. tawagan.Nakasulat sa ibaba ang mga pangunahing kompanya.Magtanong para sa mga detalye.
KDDI 0057((24 oras libre pagtatanong)
HP:http://www.kddi.com/
Softbank Telecom 0120-03-0061(9:00~21:00)
HP:http://www.softbanktelecom.co.jp/
NTT Communications 0120-506-506
 • Pangunahing Kompanya ng “cellphone”
  NTT docomo, AU by KDDI , Softbank , tsuka group
6 Postal Services
● Tanggapan ng Post Office araw・oras
Opisina ng Postal ng Neyagwa
Sulat , pakete lunes~byernes: 9:00 ~19:00
sabado: 9:00 ~15:00
Yuyu window: 0:00 ~24:00
deposito , Insurance: lunes~byernes : 9:00 ~16:00
Opisina ng Postal
Post: lunes~byernes: 9:00 ~17:00
Deposito , Insurance: lunes~byernes: 9:00 ~16:00

●Mga uri ng lokal na sulat:
Ang opisina ng sulat ay puwedeng magpagdalhan ng papadala ng pera , pagbayad ng kailangang bayaran.
May regular na postal pareho ng post kard, mabilisan at espesyal na sulat at paketa.

●”Letax intl. (intl. Electronic mail )”
Dito sa bansang Hapon ang opisina sa hulugan ng sulat ay puwede magpadala ng documento sa pamamagitan ng telepono at ito ay ipapadala sa araw ng pagbigay ninyo o kasunod na araw nito. Ang pinakamahigit na laki ay ang A4 na papel.

●Kung Lilipat ng Tirahan
Ipasa sa post office ang pagpatala ng paglilipat 1 taon, ipapadala ng post office sa bagong tirahan ang mga darating na sulat (walang bayad)

●Kapag wala sa bahay
registered mail o package (ito ay ilalagak sa post office) may ipapadala silang notice tungkol dito. Ito ay dapat kunin sa loob ng 1 linggo. Sa pagkuha magdala ng identipikasyon kard at kunin ito sa opisina ng postal.

●Kung hindi uuwi ng bahay
sa mahabang panahon kung magbiyahe, at wala sa bahay, ipabatid sa postal bago umalis upang ilagak ang mga darating na sulat atbp..puwede itong kunin sa pagbalik (sa loob ng 1 buwan.)
Pagtatanungan
Opisina ng Posatal sa Neyagawa 072-820-2601
HP:http://map.japanpost.jp/pc/map.php?company=3001&el=135.37.51.042&nl=34.45.46.379&scl=70000

特定非営利活動法人(NPO)
寝屋川市国際交流協会
NIEFA(ニーファ)
〒572-0848
寝屋川市秦町41-1
寝屋川市立市民会館内
Neyagawa Shiritsu Shimin-Kaikan
41-1 Hada-cho Neyagawa-shi
Osaka,JAPAN
Zip code:572-0848
TEL: (072)811-5935
FAX: (072)811-5936

火曜日~土曜日
9:00-17:30
休業日:日・月・祝日
Closed:Sunday, Monday & holiday
〔交通機関〕
京阪寝屋川市駅(東口) から、
京阪バス「太秦住宅行」(3番のりば)
市民会館前下車
または寝屋川市駅東へ徒歩約15分


【 広 告 】ビザ、帰化、国際結婚など国際業務専門の行政書士です。
中国語での対応可能です。■ 個人会員
約200名
■ 団体会員
寝屋川市府立高等学校国際交流連絡協議会
寝屋川国際婦人クラブ
■ 賛助団体
寝屋川ロータリークラブ
寝屋川ライオンズクラブ
寝屋川中央ライオンズクラブ